MESASYBARRAS

AVÍS LEGAL

TITULARITAT DEL LLOC WEB I DADES IDENTIFICATIVES

MESASYBARRAS és propietat de la Federació Espanyola d'Hostaleria, amb CIF G28601300 i domicili a Pozuelo de Alarcón, carrer Camino de las huertas, nº 18 - 1ª planta.(d'ara endavant, MesasyBarras).

TERMES I CONDICIONS

L'accés i navegació per la plataforma MesasyBarras, ja sigui a través del lloc web o de l'app, suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, les condicions i els termes d'ús que conté.

LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE

Qualsevol controvèrsia que es pugui derivar de l'accés o de l'ús de MesasyBarras se sotmetrà a l'exclusiva jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Madrid i els seus superiors jeràrquics.

Amb caràcter general, les relacions entre MesasyBarras i els seus clients derivades de la contractació dels productes i serveis que conté la plataforma MesasyBarras es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

El fet d'accedir a la plataforma implica el coneixement i l'acceptació dels termes i condicions següents.

Termes i condicions

Els continguts, les activitats comercials, els productes i els serveis que inclou la plataforma no s'han concebut ni estan adreçats a persones que resideixin en jurisdiccions on aquests continguts no estiguin autoritzats.

L'accés a la plataforma és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

L'accés a la plataforma no suposa establir cap mena de relació de caràcter comercial entre la Federació Espanyola d'Hostaleria i l'usuari.

Actualitat i modificació de la informació

La informació que apareix en la plataforma és la informació vigent en la data de la seva darrera actualització. MesasyBarras es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació, com també a limitar-hi o impedir-hi l'accés.

Continguts

MesasyBarras s'esforça al màxim per evitar qualsevol error en els continguts que puguin aparèixer en la plataforma, i no garanteix ni es responsabilitza de les conseqüències que es puguin derivar dels errors en els continguts de tercers que hi puguin aparèixer.

MesasyBarras no es responsabilitza de cap manera dels continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos que es puguin veure mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirectament, a través de la plataforma. La presència d'enllaços a MesasyBarras té una finalitat merament informativa i en cap cas no suposa un suggeriment, invitació o recomanació a seguir-los. Aquests enllaços no representen cap mena de relació entre MesasyBarras i els particulars o empreses titulars dels llocs web a què es pot accedir a través d'ells.

MesasyBarras exclou qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de la transmissió d'informació entre usuaris. La responsabilitat de les manifestacions difoses en la plataforma és exclusiva de les persones que les fan. Queda prohibida qualsevol mena de transmissió de dades que els usuaris puguin fer, a través o no de la plataforma, que incompleixin els drets de propietat de tercers o que tinguin un contingut amenaçador, difamatori, obscè o pornogràfic, com també la transmissió de qualsevol altre material que constitueixi o inciti un comportament que es pugui considerar una ofensa penal.

MesasyBarras es reserva el dret a impedir o prohibir l'accés a qualsevol usuari que introdueixi en la plataforma continguts contraris a les normes legals o immorals, i es reserva el dret a exercir les mesures legals que consideri adients per evitar aquesta mena de comportaments.

Navegació, accés i seguretat

L'accés i navegació per la plataforma suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, les condicions i els termes d'ús que conté. MesasyBarras s'esforça al màxim perquè la navegació es realitzi en les millors condicions i per evitar qualsevol mena de perjudici que es pugui ocasionar durant la navegació.

La plataforma s'ha dissenyat per fer-se servir a través de navegadors web i d'aplicacions mòbils; no obstant això, MesasyBarras no es fa responsable dels perjudicis de qualsevol mena que es puguin ocasionar als usuaris a causa d'aquesta navegació.

L'accés als serveis transaccionals i als serveis que inclouen la captura de dades personals es realitza en un entorn segur mitjançant el protocol SSL (Secure Sockets Layer), amb xifrat d'alta seguretat de 128 bits. El servidor segur estableix una connexió amb la qual la informació es transmet xifrada. Això assegura que el contingut transmès només és intel·ligible per a l'ordinador client i per al servidor de MesasyBarras. L'usuari pot comprovar que es troba dins d'un entorn segur si a la barra d'estat del seu navegador apareix un cadenat tancat. La garantia de seguretat dels nostres servidors està avalada per un certificat emès per l'empresa Verisign. Aquest certificat garanteix que el client està comunicant les seves dades a un servidor de……………… i no a un tercer que mirarà de fer-s'hi passar.

MesasyBarras no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a la plataforma sigui ininterromput o estigui lliure d'errors. Tampoc no es responsabilitza ni garanteix que el contingut o programari al qual es pot accedir estigui lliure d'errors i no causi danys. MesasyBarras no serà responsable en cap cas de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol mena que sorgeixin per l'accés i l'ús del lloc web o de l'app, inclosos, de forma no exhaustiva, els ocasionats en sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. MesasyBarras no es fa responsable dels danys que es puguin ocasionar als usuaris per un ús inadequat de la plataforma. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, manques o defectes de les telecomunicacions que es puguin produir en operacions de naturalesa financera.

Propietat intel·lectual i industrial

La plataforma MesasyBarras i el seu contingut estan protegits per lleis de propietat intel·lectual i no podran ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació. L'accés a aquest lloc web no atorga als usuaris cap dret ni cap titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual dels continguts que allotja.

El contingut de la plataforma es pot descarrerar (download) des del terminal de l'usuari, sempre que sigui per al seu ús privat i sense cap finalitat comercial; per tant, no podrà explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o utilitzar el contingut de la plataforma amb finalitats públiques o comercials.

MesasyBarras no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L'usuari és el propietari del suport en què es desa el programari. MesasyBarras conserva tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, inclòs el programari. Si l'usuari transfereix programari de la plataforma al seu terminal, no el podrà disseccionar per al seu estudi, ni tampoc descompilar-lo ni traduir la versió del seu codi objecte original o del seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

El nom comercial, les marques, el logotip, els productes i els serveis que conté la plataforma estan protegits per llei.

MesasyBarras es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials que consideri adients contra els usuaris que violin o incompleixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Protecció de dades

La visita a la plataforma no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En el moment de la recollida de dades, s'indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades que es recullen. La negativa a proporcionar les dades considerades obligatòries suposarà la no prestació o la impossibilitat d'accedir al servei per al qual es demanaven. Així mateix, es podran facilitar dades de manera voluntària perquè els serveis oferts es puguin prestar d'una manera més adient.

En cas que els usuaris de la plataforma hagin de facilitar la seva adreça electrònica o altres dades personals per accedir a alguns dels serveis de MesasyBarras, aquestes dades es faran servir únicament per al bon fi d'allò sol·licitat per l'usuari, i no se cediran a tercers i s'eliminaran un cop finalitzat el servei requerit.

En cas que l'usuari s'adhereixi voluntàriament a MesasyBarras, les seves dades personals es conservaran de forma segura, i l'usuari tindrà dret a cancel·lar, rectificar o modificar les seves dades.

L'accés a la plataforma pot implicar l'ús de cookies (galetes). Les cookies són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen al navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment només llegirà el servidor que la va implementar. Les cookies tenen, generalment, una durada limitada en el temps. Cap cookie no permet contactar amb el número de telèfon o adreça electrònica de l'usuari ni amb qualsevol altre mitjà. Cap cookie no pot extreure informació del disc dur de l'usuari ni robar informació personal. Els usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats de la seva fixació, poden configurar el seu navegador a aquest efecte.

L'usuari pot evitar el tractament de les dades o de la informació rebutjant l'ús de les cookies mitjançant la configuració pertinent del seu navegador; no obstant això, fer-ho pot limitar la plena funcionalitat d'aquest lloc web.

Les persones amb dades personals objecte de tractament podran exercir gratuïtament els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades en els termes que preveu la Llei orgànica 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal. Aquests drets es podran exercir a través d'una de les vies següents:

Per escrit, enviant la sol·licitud, juntament amb la documentació acreditativa de la seva identitat, a l'adreça següent:

Federación Española de Hostelería

Camino de las huertas, nº 18 - 1ª planta. 28223 Pozuelo de Alarcón - Madrid

Per fax, enviant la sol·licitud, juntament amb la documentació acreditativa de la seva identitat, al número +34 91 352 91 56, adreçat a "Atención de Datos Personales".

En compliment de la Llei 56/2007, de Mesures d'impuls de la societat de la informació, també poden realitzar la sol·licitud per correu electrònic escrivint a l'adreça fehr@fehr.es, signant digitalment la seva sol·licitud mitjançant el document nacional d'identitat (DNI) electrònic espanyol, per a la qual cosa no caldrà cap altra acreditació per part de la persona sol·licitant.

Condicions addicionals

Procés de reserva: Si l'usuari fa ús del servei de reserva en línia, MesasyBarras cedirà les dades personals a l'establiment reservat per l'usuari per a la correcta formalització del servei.

Un cop transcorreguda la data de la reserva, MesasyBarras anul·larà i destruirà les dades personals, tret del cas en què l'usuari s'hagi adherit a la plataforma de forma voluntària.

L'establiment estarà obligat a fer un ús i una disposició correctes de les dades personals cedides per MesasyBarras, en compliment del que exigeix la normativa de protecció de dades personals, i en serà l'únic responsable, eximint la plataforma de qualsevol responsabilitat.